good bible text

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

good bible text

GérardJan

       

        Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze
redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan
zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn
verheerlijkt lichaam. /-- Filippenzen 3:20-21
<http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Filippenzen%203:20-21>/

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus
Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal,
zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht,
waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. /-- Filippenzen 3:20-21
<http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Filippenzen%203:20-21>/

The first text is comparable with the latest bible translation;
the second one can be compared with the New International Version...
--
Gérard Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerard.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 SeaMonkey/2.46
Build identifier: 20161213180120

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general