bible text (in dutch)

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bible text (in dutch)

GerardJan-12

               
        Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen
ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van
ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de
rechterhand van God zit, pleit voor ons. -- Romeinen 8:31-34

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen
ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons
allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal
uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal
veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. -- Romeinen 8:31-34
               
               
       
Delen:


Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven

U ontvangt deze email op [hidden email] omdat u zich heeft
ingeschreven bij Dagelijks Woord.
Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=s2zbbrrv2ujfizltsr7w4vpvabxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op
ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de
instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren
met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal
dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een
klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen. Romans 8,31-34

/That was our wedding bible text (of Margo and me (4 May 1975)/
--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
SeaMonkey/2.48
Build identifier: 20170706221156

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text (in dutch)

GerardJan-12
Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen
werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, dat een broeder of zuster
gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen:
Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige
voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? -- Jakobus 2:14-16

  /That was not our wedding bible text (of Margo and me (4 May 1975)/


--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text (in dutch)

GerardJan-8
En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de
sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’ -- Marcus
2:27-28 (NBV)

En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de
sabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat. -- Marcus 2:27-28 (NBG)

--
[gerardjan@gershwin seamonkey]$ fortune
Windows found - Remove? (Y)es (S)ure (F)ine (O)K

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text (in dutch)

GerardJan-8
In reply to this post by GerardJan-12
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. -- 1 Petrus
5:7 (NBV)

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. -- 1 Petrus 5:7 (NBG)

--
[gerardjan@localhost ~]$ fortune
Snoopy: No problem is so big that it can't be run away from.

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text (in dutch)

GerardJan-8
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat
blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar
handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. -- Jakobus 1:25 (NBV)

Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft,
niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig
zijn in zijn doen. -- Jakobus 1:25 (NBG)

--
[gerardjan@localhost ~]$ fortune
Just because you're paranoid doesn't mean they AREN'T after you.

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text (in dutch)

GerardJan-8
In reply to this post by GerardJan-12
Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is,
waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op
wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen
met hem, in luister verschijnen. -- Kolossenzen 3:1-4 (NBV)

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn,
niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met
Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met
Hem verschijnen in heerlijkheid. -- Kolossenzen 3:1-4 (NBG)

hoogachtend,

--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
Karl's version of Parkinson's Law:  Work expands to exceed the time alloted it.
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general