[Official Marathi L10n Mailing List] Join the Discussions

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Official Marathi L10n Mailing List] Join the Discussions

Suraj Kawade
Hi Everyone!

New mailing list <[hidden email]> for Marathi l10n
discussions has been created. You are all welcome to join this list and
discuss about betterment of Marathi localizations of various Mozilla
products and services.

You can join here: https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-mr

Mailing List Etiquette:
http://www.shakthimaan.com/downloads/glv/presentations/mailing-list-etiquette.pdf

Thank you.
Suraj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सर्वांना नमस्कार.

आपणास कळवण्यात आनंद होतो की, Mozilla च्या विविध उत्पादने आणि सेवांच्या
भाषांतर व स्थानियीकरणाविषयीच्या चर्चांसाठी नवीन मराठी चर्चा मंच <
[hidden email]> तयार करण्यात आला आहे. आपण सर्वजण या मंचावर
आमंत्रित आहात. चर्चेतून आपण Mozilla संबधित स्थानियीकरणाच्या सुधारणेसाठी
एकत्र काम करू.

आपण येथे सामिल होऊ शकता: https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-mr

चर्चा मंच शिष्टाचार:
http://www.shakthimaan.com/downloads/glv/presentations/mailing-list-etiquette.pdf

धन्यवाद.
सुरज.
_______________________________________________
dev-i18n mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-i18n