Això és una prova

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Això és una prova

Oscar
Missatge de prova per enviar un missatge a un grup de notícies
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Això és una prova

RAV-2
On 4/19/2016 6:11 PM, Oscar wrote:
> Missatge de prova per enviar un missatge a un grup de notícies

Prova amb èxit
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general